Mr  sc.  med  Aleksandra Aleksić

Mr  sc.  med  Aleksandra Aleksić

Biografski  podaci
Diplomirala je na Medicinskom  fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 1998. Godine. U periodu od 1998. do 2002. godine radila je kao ljekar opšte prakse. U periodu od 2002. godine do 2006. godine je zaposlena u Klinici za bolesti uha, grla i nosa, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Banja Luka. Specijalistički ispit iz Otorinolaringologije je položila 2006. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i od tada do danas je zaposlena na radnom mjestu ljekara specijaliste otorinolaringologije. Supspecijalistički staž iz alergologije je obavila na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gdje je položila stručni ispit i odbranila supspecijalistički rad iz alergologije 2010. godine čime je stekla zvanje supspecijaliste alergologa. Postdiplomske studije iz područja biomedicinskih istraživanja je završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, a 01.10.2013. godine je odbranila magistarsku tezu.

Kao uže područje interesa odabrala je rinologiju i alergologiju.

 

Stručna usavršavanja i studijski boravci

Tokom 2004. godine je pohađala međunarodni kurs funkcionalne i estetske hirurgije nosa u Beogradu, R.Srbija. Tokom 2006. godina pohađala je instrukcioni kurs iz endoskopske sinusne hirurgije u Mainz-u, S.R.Njemačka, a iste godine obavila je i jednomjesečnu edukaciju iz oblasti funkcionalne dijagnostike u rinologiji u Novom Sadu, Srbija.U 2007.godini je pohađala međunarodni instrukcioni kurs iz endoskopske sinusne hirurgije u Londonu, Velika britanija, a 2008.je završila jednomjesečnu edukaciju iz iste oblasti u Klinici za ORL i maksilofacijalnu hirurgiju, Beograd, Srbija. Edukaciju iz  funkcionalne endoskopske sinusne hirurgije, funkcionalne i rekonstruktivne hirurgije nosa je obavila 2011.godine u Klinici za ORL i cervikofacijalnu hirurgiju, Sestre Milosrdnice, Zagreb, R.Hrvatska. Tokom 2012. godine  je pohađala kurs navigacione endoskopske sinusne hirurgije Zagreb, Hrvatska.

 

Članstvo u stručnim asocijacijama

Član je Društva doktora medicine Republike  Srpske i Komore doktora medicine Republike Srpske. Član je Evropske akademije za alergologiju i imunologiju od 2008. godine, Evropskog rinološkog udruženja od 2005. godine i član Udruženja otorinolaringologa Republike Srpske od 2002.godine. Član rinološko-alergološkog  aktiva ORL sekcije srpskog lekarskog društva od 2015. Član udruženja alergologa i kliničkih imunologa Srbije od 2010. godine.

 

Naziv usluga :

  1. Funkcionalne endoskopske operacije  sinusa
  2. Funkcionalne i estetske operacije nosa
  3. Pregled otorinolaringologa alergologa
  4. Endoskopija nosnih šupljina i epifarinksa
  5. Otomikroskopija
  6. Otomikroskopija sa aplikacijom lijeka
  7. Lokalna aplikacija lijeka u uho
  8. Ispiranje uha
  9. Uzimanje brisa grla, nosa, uha
  10. Kauterizacija sluznice nosa

Comments are closed.